online ISSN 2415-3176
print ISSN 1609-6371
logoExperimental and Clinical Physiology and Biochemistry
  • 9 of 10
Up
ECPB 2017, 77(1): 54–57
https://doi.org/10.25040/ecpb2017.01.054
Research articles

Сhanges of ph of the Oral Liquid in Children With Fissure Caries of the First Permanent Molars

V. IVANCHYSHYN
Abstract

With the purpose of studying of the hydrogen ions concentration (pH) we have conducted a study of oral fluid in 162 children aged 6-8 years old depending on the state of fissures of the first permanent molars: 64 children were with the intact fissures, but 98 children were with fissure caries. Results of the study demonstrate that pH of oral fluid, on average, is lower in children with fissure caries (6.35 ± 0.13) compared to children with intact first permanent molars (6.77 ± 0.11, p < 0.02). During the analysis of the results in the age aspect it was found that pH of oral fluid was close to neutral in 6-year-old children with intact fissures.With the development of fissures caries this index decreased (p < 0.02). The pH value of the 7-year-old children with fissures caries of the first permanent molars was 6.36 ± 0.15, and it was much lower compared to children with the intact fissures (p < 0.02). A similar trend was observed among the 8-year-old children: pH of the oral fluid in children with the fissure caries was 6.21 ± 0.12 against 6.76 ± 0.13 in children with the intact fissures (p < 0.01). Separately, we have conducted the study of pH in children with fissures caries of the first permanent molars, depending on the intensity of caries of primary teeth and taking into the account their age. Children were divided into two groups: the first group consisted of 42 children with caries intensity df < 5 teeth, the second group included 56 children with df ≥ 5 teeth. It was found that in children with intensity of caries of the primary teeth df < 5 the pH value was close to neutral and was, on average, 6.48 ± 0.14. While in the group of children with the affected fissures of the first permanent molars and df ≥ 5 teeth its pH value was reduced and made 6.22 ± 0.12 (p > 0.01).

Analysis of the pH of oral fluid depending on age showed that in 6-year-old children with fissures caries and df < 5 teeth pH was, on average, 6.72 ± 0.13, while in children with the affected fissures of the first permanent molars and df ≥ 5 teeth it was reduced and made 6.26 ± 0.11 (p < 0.001).

When comparing the values of pH in the oral liquid of the 7-year-old children it was found its decline in both surveyed groups (p > 0.01). In the 8-year-old children there were observed similar results: in children with caries intensity <5 of the primary teeth the value was 6.25 ± 0.12, which was higher compared with children whose caries intensity was ≥5 of the primary teeth (p > 0.001).

Therefore, the results showed that pH of oral fluid in children with fissures caries of the first permanent molars was much lower compared with children with intact fissures. With age, the pH changed toward acidic environment that also could promote demineralization of the dental hard tissues. The pH of oral fluid in children with low intensity of primary teeth was close to neutral, but in children with df ≥ 5 teeth, this indicator decreased toward the acidic environment. These results indicate that the acidic environment of the oral fluid is an important factor in the development of dental caries in children.

Added 15.02.2017

Keywords: children, oral liquid, fissures, first permanent mola

Full text: PDF (Ukr) 748K

References
  1. 1. Kielbassa A, Shohadai S, Shulte-Monting Z. Effect of saliva substitutes onmineral contect of demineralized and sound dentalenamel. Support Care Cancer. 2001;9:40-47. doi.org/10.1007/s005200000148
  2. 2. Kovach Y, Dychko E, Makarenko O, Denha O. Dinamika izmenenii biokhimicheskykh pokazatelei rotovoi zhidkosti u detei s kariesom zubov. Sovremennaia stomatolohyia. 2005;4:68-72.
  3. 3. Kulyhina V, Kurdysh L. Dynamika zmin pokaznykiv biofizychnoho doslidzhennia rotovoi ridyny ta rivnia hihiyeny porozhnyny rota v pidlitkiv iz mnozhynnym kariyesom zubiv pislia likuvannia ta provedennia vtorynnoyi profilaktyky. Sovremennaya stomatolohiya. 2010;4:87-91.
  4. 4. Milciuviene S, Bendoraitiene E, Andruskeviciene V. Medicina. Kaunas, 2009. 451.
  5. 5. Saifullina Kh.M. Karies zubov u detey u podrostkov: ucheb.posob. M.: MEDpress; 2001. 96.
  6. 6. Skripkina H. Vzaimosviaz fiziko-khimicheskykh parametrov rotovoy zhydkosti karyerezystentnykh detey. Stomatologyia detskoho vozrasta i profilaktika. 2011;3:22-25.
  7. 7. Tyrsa O. Vyvchennia mikrobiolohichnykh, fiziolohichnykh ta zakhysnykh yakostei slyny u ditei z riznym rivnem zakhvoryuvanosti na kariyes. In: Materialy VIII Kongresu svitovoyi federatsiyi ukrainskykh likarskykh tovarystv. Lviv; Truskavets, 2000. 365.


Програмування - Roman.im