online ISSN 2415-3176
print ISSN 1609-6371
logoЕкспериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Правила подання рукописів  In English English

Подання рукописів статей та робота з ними

Автор подає рукопис статті у друкованому вигляді (два примірники) та електронний варіант. При публікуванні результатів експериментальних досліджень, проведених на тваринах, обов’язково додавати витяг з протоколу засідання комісії з питань етики.

Друковані примірники рукопису можна надіслати звичайною поштою (простим листом) або особисто принести до редакції.

В електронний формат рукопису можна подати на компакт-диску (у разі відправлення поштою вкласти його в конверт разом з друкованими примірниками), на USB-накопичувачі (тільки під час подання особисто!) або електронною поштою як прикріплені файли.

Текстові матеріали (текст, таблиці, графіки, резюме, фото) слід подавати в одному файлі, окрім цього, фото необхідно продублювати окремими файлами (форматом Тіf або оригінальне зображення). Назва файлу – прізвище першого автора статті англійською мовою.

Компакт-диск і USB-накопичувач з файлами рукопису мають бути попередньо перевірені надійною антивірусною програмою.

Якщо автор подає рукопис не особисто, а надсилає поштою, радимо зателефонувати до редакції і переконатися, що лист отримано.

Також автори повинні надати інформацію щодо вкладу кожного з них у роботу над статтею.

Загальні вимоги до рукописів

Обсяг експериментальної роботи зі списком цитованої літератури, таблицями та рисунками з підписами, що пояснюють одержані результати, не повинен перевищувати 8 сторінок (приблизно 30000 знаків), огляду – 12 сторінок (40000 знаків), надрукованих на принтері (текст – кегль 14, таблиці – кегль 10; інтервал між рядками – 1,5).

Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими.

Якщо у статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор рукопису зобов’язаний надати редакції документальне підтвердження дозволу від власника авторських прав на використання цих ілюстрацій.

Наприкінці статті після списку літератури, додають назву статті, ініціали та прізвища авторів, офіційні назви установ, де виконано роботу, резюме і ключові слова:
• Якщо статтю написано українською мовою, ця інформація подається англійською мовою;
• Якщо статтю написано англійською мовою, ця інформація подається англійською та українською мовами;
• Якщо статтю написано російською мовою, ця інформація подається відповідно англійською та українською мовами.

Рукопис статті має бути підписаний кожним автором.

Окремі вимоги до оформлення тексту

Текст

Шрифт – Times New Roman; кегль 14 (таблиці – кегль 10); інтервал між рядками – 1,5.

Таблиці та ілюстраційний матеріал

Усім колонкам в таблицях необхідно дати назву, вони мають бути заповнені відповідними даними (якщо дослід не проводили, треба ставити «–», а якщо показники не встановлено – «0»).

На фотовідбитках зазначають їх верх.

Вступ (слово «вступ» писати не потрібно)

На початку статті стисло викладають історію питання з посиланням на джерела літератури та обґрунтування мети дослідження.

Матеріали і методи дослідження

Розділ «Матеріали і методи дослідження» має бути поданим так, щоб за наведеним описом методів і реактивів, умов проведення дослідів можна було відтворити експерименти. На загальновідомі методи достатньо дати посилання. Необхідно зазначити назви фірм і країни-виробників реактивів і матеріалів, які було використано в дослідах; вид і кількість піддослідних тварин і обов’язково застосовані методи знеболювання та евтаназії.

Експерименти, проведені на живих хребетних, повинні відповідати принципам Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), та Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Якщо експерименти проводили на людях, слід надати письмове підтвердження того, що було отримано інформовану згоду, бажано в письмовому вигляді, що дослідження відповідали встановленим стандартам Гельсінкської декларації, прийнятї у 1964 р. та переглянутої 59-ю Генеральною асамблеєю ВМА, Сеул, жовтень 2008. Авторам потрібно зазначити, що процедури були схвалені належним чином місцевим комітетом з питань етики.

У дослідженнях, проведених на ізольованих тканинах тварин або людей, у тому числі клітинних культурах, необхідно зазначити детальні дані про методи, за допомогою яких ці тканини були отримані, зокрема спосіб евтаназії або метод анестезії.

Цифрові дані необхідно заокруглювати згідно з усталеними правилами, беручи до уваги середню похибку досліду. Вірогідність відмінностей показників слід обґрунтувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи. Не можна наводити одні й ті ж результати в таблицях і на рисунках. Необхідно також вказати, за допомогою якої програми було зроблено статистичний аналіз одержаних результатів, як подано результати, який довірчий інтервал або розподіл величин.

Усі позначення і назви фізичних і хімічних одиниць вимірювання наводять у системі СІ.

Результати дослідження та їх обговорення

У цьому розділі слід уникати прямого повторення даних таблиць. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням попередніх даних щодо питання, яке вивчалося. Іншими словами, більша частина обговорення має бути присвячена інтерпретації результатів.

Висновки (без назви)

У останньому розділі статі потрібно узагальнити основні концепції. При необхідності, можна також вказувати і частини роботи, які вимагають подальших досліджень.

Список літератури (стиль – Vancouver)

Посилання на літературні джерела мають бути розміщені строго в алфавітному порядку та відповідно позначені у тексті рукопису. Номери цитованих джерел літератури подають у тексті у квадратних дужках. Посилання на літературні джерела мають бути оформлені в порядку, зазначеному нижче:

Книги:

1 автор. Назва кн. Місто: вид-во; рік. Загальна кількість сторінок.

1, 2 або 1, 2, 3 або 1, 2, 3, 4 або 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 автори. Назва кн. Місто: вид-во; рік. Загальна кількість сторінок.

Статті із журналів:

1 автор. Назва статті. Назва журналу. Рік;Том(№):діапазон сторінок.

1, 2 або 1, 2, 3 або 1, 2, 3, 4 або 1, 2, 3, 4. 5 або 1, 2, 3, 4, 5, 6 авторів. Назва статті. Назва журналу. Рік;Том(№):стор.

Більше 6 авторів – 6 авторів та ін. (або и др. або et al.). Назва статті. Назва журналу. Рік;Том(№):стор.

Статті із збірників (матеріали конференцій, тези):

1 автор. Назва статті. В кн.: (або In:) Назва збірника: Зб. ст. або м-ли конф. або тези. Місто: вид-во; рік:стор.

Автореферат дис..:

Автор. Назва: авторефер. дис. … канд. (д-ра) мед. (біол.) наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія». Місто, рік. Стор.

Посилання на літературні джерела написані кирилицею обов’язково перекладаються англійською мовою.

У випадку відсутності англійської версії назви літературного джерела слід подати його транслітерацію.

Резюме і ключові слова

У резюме стисло слід висвітлити основні результати дослідженн, а також зазначити назву статті, ініціали та прізвища авторів, назву установи і ключові слова (3-5). Резюме подається російською та англійською мовами, кожне на окремому аркуші (резюме англійською мовою – 3000–3200 знаків без пробілів).

Ключові слова (до 5 слів) є основою для включення статті в певні розділи реферативних журналів. Необхідно, щоб ключові слова були конкретними для вашої галузі та підгалузі досліджень.

Перевірте себе!

 • Два роздруковані примірники рукопису та електронна форма на компакт-диску, або USB-накопичувач (тільки при подачі матеріалів особисто).
 • При публікації результатів експериментальних досліджень, проведених на тваринах, обов’язково додавати витяг з протоколу засідання комісії з питань етики.

Структура рукопису

 • УДК (на початку статті у лівому верхньому куті)
 • Ініціали та прізвища автора (-ів)
 • Назва установи, де було виконано роботу
 • Електронна адреса для листування
 • Назва статті
 • Вступ
 • Матеріали і методи
 • Результати та обговорення
 • Висновки
 • Подяка
 • Література
 • Резюме і ключові слова

(внизу першої сторінки – знак охорони авторського права ©, прізвища та ініціали перших трьох авторів і рік видання).

Програмування - Roman.im