online ISSN 2415-3176
print ISSN 1609-6371
logoЕкспериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Правила подання рукописів  In English English

Загальні вимоги до рукописів

Обсяг експериментальної роботи зі списком цитованої літератури, таблицями та рисунками з підписами, що пояснюють одержані результати, не повинен перевищувати 8 сторінок (приблизно 30000 знаків), огляду – 12 сторінок (40000 знаків), надрукованих на принтері (текст – кегль 14, таблиці – кегль 10; інтервал між рядками – 1,5).

Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими.

Якщо у статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор рукопису зобов’язаний надати редакції документальне підтвердження дозволу від власника авторських прав на використання цих ілюстрацій.

Наприкінці статті після списку літератури, додають назву статті, ініціали та прізвища авторів, офіційні назви установ, де виконано роботу, резюме і ключові слова:

• Якщо статтю написано українською мовою, ця інформація подається англійською мовою;

• Якщо статтю написано англійською мовою, ця інформація подається англійською та українською мовами;

Рукопис статті має бути підписаний кожним автором.

Окремі вимоги до оформлення тексту

Текст

Шрифт – Times New Roman; кегль 14 (таблиці – кегль 10); інтервал між рядками – 1,5.

Таблиці та ілюстраційний матеріал

Усім колонкам в таблицях необхідно дати назву, вони мають бути заповнені відповідними даними (якщо дослід не проводили, треба ставити «–», а якщо показники не встановлено – «0»).

На фотовідбитках зазначають їх верх.

Вступ (слово «вступ» писати не потрібно)

На початку статті стисло викладають історію питання з посиланням на джерела літератури та обґрунтування мети дослідження.

Матеріали і методи дослідження

Розділ «Матеріали і методи дослідження» має бути поданим так, щоб за наведеним описом методів і реактивів, умов проведення дослідів можна було відтворити експерименти. На загальновідомі методи достатньо дати посилання. Необхідно зазначити назви фірм і країни-виробників реактивів і матеріалів, які було використано в дослідах; вид і кількість піддослідних тварин і обов’язково застосовані методи знеболювання та евтаназії.

Експерименти, проведені на живих хребетних, повинні відповідати принципам Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), та Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Якщо експерименти проводили на людях, слід надати письмове підтвердження того, що було отримано інформовану згоду, бажано в письмовому вигляді, що дослідження відповідали встановленим стандартам Гельсінкської декларації, прийнятї у 1964 р. та переглянутої 59-ю Генеральною асамблеєю ВМА, Сеул, жовтень 2008. Авторам потрібно зазначити, що процедури були схвалені належним чином місцевим комітетом з питань етики.

У дослідженнях, проведених на ізольованих тканинах тварин або людей, у тому числі клітинних культурах, необхідно зазначити детальні дані про методи, за допомогою яких ці тканини були отримані, зокрема спосіб евтаназії або метод анестезії.

Цифрові дані необхідно заокруглювати згідно з усталеними правилами, беручи до уваги середню похибку досліду. Вірогідність відмінностей показників слід обґрунтувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи. Не можна наводити одні й ті ж результати в таблицях і на рисунках. Необхідно також вказати, за допомогою якої програми було зроблено статистичний аналіз одержаних результатів, як подано результати, який довірчий інтервал або розподіл величин.

Усі позначення і назви фізичних і хімічних одиниць вимірювання наводять у системі СІ.

Результати дослідження та їх обговорення

У цьому розділі слід уникати прямого повторення даних таблиць. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням попередніх даних щодо питання, яке вивчалося. Іншими словами, більша частина обговорення має бути присвячена інтерпретації результатів.

Висновки (без назви)

У останньому розділі статі потрібно узагальнити основні концепції. При необхідності, можна також вказувати і частини роботи, які вимагають подальших досліджень.

Список використаних джерел – посилання (стиль Ванкувер – Vancouver style)

Посилання на літературні джерела мають бути розміщені у порядку їх згадування у тексті. Назва списку використаних джерел – посилання. Номери цитованих джерел літератури подають у тексті рукопису в квадратних дужках, через кому або тире (не повинно бути пробілів між комами або тире). Число сторінок у посиланнях, при можливості, необхідно скорочувати (наприклад: цитата на стор. 115–117, у посиланні вказується 115–7). Якщо цитованій публікації присвоєно цифровий ідентифікатор DOI (Digital object identifier), то його необхідно вказати після адреси ресурсу (URL).

Посилання на літературні джерела мають бути оформлені в порядку, зазначеному нижче:

Книги :

1 автор. Назва кн. Місто: вид-во; рік. Загальна кількість сторінок.

1, 2 або 1, 2, 3 або 1, 2, 3, 4 або 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 автори. Назва кн. Місто: вид-во; рік. Загальна кількість сторінок.

Статті із журналів:

1 автор. Назва статті. Назва журналу. Рік;Том(№):діапазон сторінок.

1, 2 або 1, 2, 3 або 1, 2, 3, 4 або 1, 2, 3, 4. 5 або 1, 2, 3, 4, 5, 6 авторів. Назва статті. Назва журналу. Рік; Том(№): стор.

Більше 6 авторів – 6 авторів та ін. (або и др., або et al.). Назва статті. Назва журналу. Рік; Том (№): стор.

Статті із збірників (матеріали конференцій, тези):

1 автор. Назва статті. В кн.: (або In:) Назва збірника: Зб. ст. або м-ли конф. або тези. Місто: вид-во; рік:стор.

Автореферат дис..:

Автор. Назва: авторефер. дис. … канд. (д-ра) мед. (біол.) наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія». Місто, рік. Стор.

Посилання на літературні джерела написані кирилицею спочатку подаються мовою оригіналу, а в дужках обов’язково перекладаються англійською мовою.

У випадку відсутності англійської версії назви літературного джерела слід подати його транслітерацію.

Резюме і ключові слова

Резюме (англійською та українською) має бути структурованим, обсягом не більше 250 слів, і включати такі розділи: мету роботи, методи, результати, висновки; – ключові слова (до 10 слів), а також зазначити назву статті, ініціали та прізвища авторів та назву установи

Перевірте себе!

Автор подає рукопис статті у друкованому вигляді (два примірники) та в електронній формі. Друковані примірники рукопису можна надіслати поштою. В електронному форматі рукопис можна прислати електронною поштою як прикріплені файли,
e-mail: gzhegotskyi@gmail.com

Структура рукопису

 • Резюме і ключові слова
 • УДК (на початку статті у лівому верхньому куті)
 • Назва статті
 • Ініціали та прізвища автора (-ів)
 • Назва установи, де було виконано роботу
 • Електронна адреса для листування
 • Вступ
 • Матеріали і методи
 • Результати та обговорення
 • Висновки
 • Подяка
 • Література

( внизу першої сторінки – знак охорони авторського права ©, прізвища та ініціали перших трьох авторів і рік видання).

Програмування - Roman.im